Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Panel
borderWidth0
LivesearchspaceKeySIC


UI Button
sizelarge

additional

display

none Panel
titleColorWhite
borderWidth0
titleBGColorpurple
titleCOMUNIDADE UNIVERSITARIA

block

placeholder fai a túa consulta

iconsearch
titleprocura
url/display/SIC/Procura+en+AxudaTIC

special
Hide If

UI Image

@self

Page Banner
https://axudatic.udc.gal/
imageimageUrl/download/attachments/14713711/LightSkyBlue.png
actionTitleacceso
actionUrlfondoverde.jpg?api=v2
linkUrlhttps://axudatic.udc.gal/pages/viewpage.action?pageId=14713770
descriptionAcceso al catálogo de servicios, peticiones así como documentación asociada a los colectivos pdi, y pyc_pdi
titlePDI

UI ImageimageUrl/download/attachments/14713711/LightSkyBlue1.PNGlinkUrl/pages/viewpage.action?pageId=14713770title| PDI | height130px

39257161#tab-+%7C+Preguntas+frecuentes+%7C
titleCOMO POÑO INCIDENCIAS
height100px

special
Hide If

UI Image

@self

Page Banner
https://axudatic.udc.gal/
imageimageUrl/download/attachments/14713711/Orchid.jpg
actionTitleacceso
actionUrlfondomagenta.png?api=v2
linkUrlhttps://axudatic.udc.gal/pages/viewpage.action?pageId=14713940
descriptionAcceso al catálogo de servicios, peticiones así como documentación asociada a los colectivos pdi y pycpas y pycpro
titlePAS
Page Banner
image/download/attachments/14713711/orchid1.png?api=v2
actionTitleacceso
actionUrl/pages/viewpage.action?pageId=14713940
descriptionAcceso al catálogo de servicios, peticiones así como documentación asociada a los colectivos pdi y pycpas y pycpro
titlePAS39257161
titleQUE É AXUDATIC
height100px

Panel
titleColorWhite
borderWidth0
titleBGColorpurple
titleCOMUNIDADE UNIVERSITARIA


UI Image
imageUrl/download/attachments/14713711/

orchid1

pdi.png?api=v2
linkUrl/pages/viewpage.action?pageId=

14713940

14713770
title

| PAS |

PERSOAL DOCENTE E INVESTIGADOR
height

130px

200px


hide

ui-

if

image

special@self
Page Bannerimagehttps://axudatic.udc.gal/

imageUrl/download/attachments/14713711/

verde.pngactionTitleaccesoactionUrlhttps://axudatic.udc.gal/

alumnos1.PNG?api=v2
linkUrl/pages/viewpage.action?pageId=14714049

descriptionAcceso al catálogo de servicios, peticiones así como documentación asociada al de alumnos de la UDC

titleALUMNADO
height200px

UI Image
imageUrl/download/attachments/14713711/

verde1

rectorado.

png

PNG?api=v2
linkUrl/pages/viewpage.action?pageId=

14714049

14713940
title

| ALUMNADO |

PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS
height

130px

200px
Creación de contas de usuario na UDC

Wifi na UDC

Office365

Correo web

Escritorio virtual (vdi)

Recuperación de contrasinal de conta de servizos

Acceso a edificios e aparcadoiros mediante tarxeta

Compra e aprovisionamento de hardware

Directorio telefónico
Panel
bgColorAliceBlue
titleColorWhite
borderWidth0
titleBGColorSkyBlueDarkTurquoise
title | SERVIZOS DESTACADOS |
NOVAS

RSS Feed
titleBarfalse
max9
showTitlesOnlytrue
urlhttps://www.udc.es/gl/rss/fontesRSS/especificas/rss_sic.xml

Panel
Panel
titleColorWhite
borderWidth0
titleBGColorpurple
title | ACTUALIDADE |
RSS Feed
max10
showTitlesOnlytrue
urlhttps://edicion.udc.es/gl/rss/fontesRSS/principais/rss_actualidade.xml

Hide If
special@self
PaneltitleColorWhite
titleColorwhite
borderWidth0
titleBGColorOrchid
titleACCEDA A OFFICE 365

Office 365

Hide If
special@self
Panel
titleColorWhite
borderWidth0
titleBGColororchid
title | Avisos |

12 MAR | Intensa participación do alumnado na visita do reitor a deseño

12 MAR | O Reitor reuniuse coa comunidade da facultade de ciencias do traballo

SERVIZOS DESTACADOS

UI Image
imageUrl/download/attachments/14713711/correomagenta.png?api=v2
linkUrlhttps://axudatic.udc.gal/display/SIC/Procedemento+para+descargar+correos+de+Zimbra
title| Copia de segurida de Zimbra |
height90px

UI Image
imageUrl/download/attachments/14713711/moodleazul.jpg?api=v2
linkUrlhttps://axudatic.udc.gal/pages/viewpage.action?pageId=28410357
title| Moodle |
height90px

UI Image
imageUrl/download/attachments/14713711/wifi.png?api=v2
linkUrlhttps://axudatic.udc.gal/pages/viewpage.action?pageId=45813631
titlewifi na UDC
height90px
orchid
Panel
titleColorwhite
borderWidth0
titleBGColor
SKYBLUE
title
| Avisos |
Database Query
profile-nameTest DB JIRA
collapse-querytrue
profile2353307
hide-headertrue
select top 2 summary from jiraissue;
COÑEZA MÁIS SOBRE OUTLOOK WEB

Image AddedPanel
titleColorwhite
borderWidth0
titleBGColorOrchid
titleCENTRO DE APRENDIZAXE OFFICE 365

Image AddedPanel
titleColorwhite
borderWidth0
titleBGColorDarkTurquoise
titleCOLABORAR NO EQUIPO CON OFFICE365

Image Added